Saziv II vanredne Skupštine Fonda

Društvo za upravljanje investicionim fondovima ”VIB” a.d.

M.Stupara 4, Banja Luka

Na osnovu člana 267 i 272 Zakona o privrednim društvima ( Sl.glasnik RS broj: 127/08, 58/09,100/11,67/13), člana 76 i 85 Zakona o investicionim Fondovima (Sl.glasnik RS broj: 92/06,82/15) i člana 50 Statuta Zatvorenog investicionog fonda VIB FOND a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva za upravljanje IF-ovima “VIB” a.d. Banja Luka

   SAZIVA

Drugu vanrednu Skupštinu akcionara Zatvorenog investicionog fonda “VIB FOND“ a.d. Banja Luka, koja će se održati dana  04.04.2016. godine u 11 časova, u prostorijama Društva za upravljanje investicionim fondovima ”VIB” a.d., Ul. Miše Stupara br. 4 Banja Luka, sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1.     Izbor radnih tijela Skupštine akcionara – Predsjednika Skupštine, a Predsjednik Skupštine imenuje Komisiju za glasanje, Zapisničara i 2 ovjerivača Zapisnika;

2.     Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje

3.     Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I Vanredne sjednice Skupštine akcionara

4.     Donošenje Statuta Fonda (usklađivanje sa Zakonom o investicionim fondovima)

5.     Donošenje Odluke o usvajanju izmjena Prospekta Fonda

6.     Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Prospekta Fonda

7.     Razmatranje prijedloga i davanje saglasnosti na Aneks 2 Ugovora o upravljanju Fondom (usklađivanje sa Zakonom o investicionim fondovima)

Skupština akcionara Fonda može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem. U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 11.04.2016.godine u 11 časova na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom. Ponovljena Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koje imaju.

Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 25.03.2016. godine.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Fonda dostupni su u sjedištu Društva i na internet stranici Društva www.vibfond.com. Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za Skupštinu, svaki radni dan u vremenu od  12 do 15 časova, u prostorijama Društva za upravljanje IF-ovima “VIB” a.d. Banja Luka, u ulici Miše Stupara broj 4, Banja Luka.

Akcionari koji nisu u mogućnosti da Skupštini akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika   (punomoć može biti ovjerena kod nadležnog organa ili u Društvu) mogu glasati i pismenim putem, dostavljajući glasački listić prije održavanja sjednice Skupštine na protokol Društva za upravljanje IF-ovima “VIB” a.d. Banja Luka.

Telefon za informacije: 051/257-930.

Upravni odbor  DUIF ”VIB” a.d. Banja Luka

Saziv II vanredne Skupštine Fonda

Prijedlozi odluka II vanredne Skupštine Fonda