Saziv 17 Skupštine akcionara VIB Fonda a.d. Banja Luka

Nadzorni odbor ZIF-a ”VIB FOND” a.d.

M.Stupara 4, Banja Luka

Na osnovu člana 73 i 85  Zakona o investicionim Fondovima (Sl.glasnik RS broj: 92/06, 82/15), člana 267 i 272 Zakona o privrednim društvima ( Sl.glasnik RS broj: 127/08, 58/09,100/11,67/13)  i člana 60 Statuta Zatvorenog investicionog fonda VIB FOND a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor ZIF-a “VIB FOND” a.d. Banja Luka

   SAZIVA

17 sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda “VIB FOND“ a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 30.06.2016. godine u 11 časova, u prostorijama ZIF-a ”VIB FOND” a.d., Ul. Miše Stupara br. 4 Banja Luka, sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

 1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara – Predsjednika Skupštine, a Predsjednik Skupštine imenuje Komisiju za glasanje, Zapisničara i 2 ovjerivača Zapisnika
 2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje
 3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 16 sjednice Skupštine akcionara
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora Fonda za 2015.godinu
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju:
 • Revizorskog izvještaja Fonda za 2015.godinu
 • Finansijskog izvještaja Fonda za 2015.godinu
 • Izvještaja o poslovanju Fonda za 2015.godinu
 1. Razmatranje i davanje saglasnosti na Ugovor o upravljanju Fondom
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana preoblikovanja ZIF-a „VIB FOND“ a.d. Banja Luka
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana aktivnosti usklađivanja ulaganja i izloženosti prame pojedinim licima ZIF-a „VIB FOND“ a.d. Banja Luka – plan usklađivanja
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg programa investicionih ciljeva i politike investiranja Fonda za 2016.godinu
 5. Donošenje Odluke o promjeni sjedišta Fonda
 6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF-a „VIB FOND“ a.d. Banja Luka
 7. Donošenje Odluke o usvajanju prečišćenog teksta Statuta ZIF–a u problikovanju „VIB FOND“ a.d. Banja Luka

Skupština akcionara Fonda može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem. U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 07.07.2016.godine u 11 časova na istom mjestu i sa istim Dnevnim redom.

Ponovljena Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati bez obzira na broj prisutnih i predstavljenih akcionara i broj glasova koje imaju.

Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 20.06.2016. godine.

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Fonda dostupni su u sjedištu Fonda i na internet stranici www.vibfond.com.

Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za Skupštinu, svaki radni dan u vremenu od  12 do 15 časova, u prostorijama Fonda, u ulici Miše Stupara broj 4, Banja Luka.

Akcionari koji nisu u mogućnosti da Skupštini akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika   mogu glasati i pismenim putem, dostavljajući glasački listić prije održavanja sjednice Skupštine.

Telefon za informacije: 051/257-930.

Nadzorni odbor ZIF-a ”VIB FOND” a.d. Banja Luka

Izmjena Saziva 17 Skupstine Fonda

Izmjena Saziva 17 Skupstine Fonda (2)

Prijedlozi odluka 17 Skupštine akcionara