Saziv 16. Skupštine Fonda

Društvo za upravljanje investicionim fondovima ”VIB” a.d.
M.Stupara 4, Banja Luka

Na osnovu člana 267. i 272. Zakona o privrednim društvima ( Sl.glasnik RS broj: 127/08, 58/09,100/11,67/13), člana 76. i 85. Zakona o investicionim Fondovima (Sl.glasnik RS broj: 92/06) i člana 50. Statuta Zatvorenog investicionog fonda VIB FOND a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva za upravljanje IF-ovima “VIB” a.d. Banja Luka

SAZIVA

16. sjednicu Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda “VIB FOND“ a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 11.05.2015. godine u 11 časova, u prostorijama DUIF ”VIB” a.d., Ul. Miše Stupara br. 4 Banja Luka, sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara – Predsjednika Skupštine, a Predsjednik Skupštine imenuje Komisiju za glasanje, Zapisničara i 2 ovjerivača Zapisnika;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Skupštine akcionara;
5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Skupštine akcionara;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju:
– Revizorskog izvještaja Fonda za 2012.godinu;
– Finansijskog izvještaja Fonda za 2012.godinu;
– Izvještaja o poslovanju Fonda za 2012.godinu;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju:
– Revizorskog izvještaja Fonda za 2013.godinu;
– Finansijskog izvještaja Fonda za 2013.godinu;
– Izvještaja o poslovanju Fonda za 2013.godinu;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju:
– Revizorskog izvještaja Fonda za 2014.godinu;
– Finansijskog izvještaja Fonda za 2014.godinu;
– Izvještaja o poslovanju Fonda za 2014.godinu;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovne politike i investicionih ciljeva Fonda za 2015.godinu;
10. Donošenje Odluke o verifikaciji izbora revizora finansijskih izvještaja za 2013. godinu;
11. Donošenje Odluke o verifikaciji izbora revizora finansijskih izvještaja za 2014. godinu;
12. Donošenje Odluke o izboru revizora finansijskih izvještaja za 2015. godinu.

Skupština akcionara Fonda može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Fonda, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 12 časova na istom mjestu. Ponovljena Skupština akcionara Fonda može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.
Pravo glasa na Skupštini imaju akcionari upisani u knjigu akcionara na dan 01.05.2015. godine.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara Fonda dostupni su u sjedištu Društva i na internet stranici Društva www.vibfond.com.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijal za Skupštinu, svaki radni dan u vremenu od 12 do 15 časova, u prostorijama DUIF “VIB” a.d. Banja Luka, u ulici Miše Stupara broj 4, Banja Luka.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da Skupštini akcionara prisustvuju lično ili putem punomoćnika (punomoć može biti ovjerena kod nadležnog organa ili u Društvu) mogu glasati i pismenim putem, dostavljajući glasački listić prije održavanja sjednice Skupštine na protokol Društva za upravljanje IF-ovima “VIB” a.d. Banja Luka.

Telefon za informacije: 051/257-930.

Upravni odbor DUIF ”VIB” a.d. Banja Luka

Saziv_16._Skupštine_Fonda

Prijedlozi odluka