Javni konkurs za izbor nezavisnog revizora finansijskih izvještaja

JAVNI  KONKURS

za  izbor nezavisnog revizora finansijskih izvještaja

 

Predmet ponude: Revizija finansijskih izvještaja za 2015. godinu

  1. Zatvorenog investicionog fonda ”VIB Fond” a.d. Banja Luka
  2. Društva za upravljanje investicionim fondovima ”VIB” a.d. Banja Luka

 

Pravo učešća imaju pravna lica:

  • koja su registrovana upisom u sudski registar kod nadležnih sudova u BiH za djelatnost revizije;
  • koja posjeduju dozvolu za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja izdatu od nadležnog organa;
  • koja dostave pisanu ponudu sačinjenu saglasno odredbama Pravilnika o reviziji finansijskih izvještaja.

 

Sadržaj ponude:

  • Puni naziv i adresa ponuđača;
  • Ovjerena fotokopija rješenja upisa u sudski registar sa prilozima;
  • Ovjerena fotokopija rješenja nadležnog organa o izdavanju dozvole za obavljanje poslova revizije finansijskih izvještaja;
  • Cijena;
  • Rok za izvršenje revizije.

 

Rok za dostavljanje ponuda je 7 dana od dana objavljivanja u listu Glas Srpske. Ponude dostaviti na adresu: Društvo za upravljanje IF-ovima „VIB“ a.d. Banja Luka, Ul. Miše Stupara br. 4, 78 000 Banja Luka.