Fabrika za proizvodnju žice a.d. Novo Goražde – Izvještaj sa skupštine akcionara

Izvještaj sa skupštine akcionara

Privredno društvo: Fabrika za proizvodnju žice a.d. Novo Goražde

Mjesto održavanja: Prostorije Društva

Datum održavanja: 25.06.2014. godine

Predstavnik Fonda: Vladan Jović

Broj prisutnih i predstavljenih akcionara (broj glasova): 15.945.316

% prisutnih od ukupnog broja glasova: 78,54

 

Dnevni red i glasanje po tačkama:

1. Izbor radnih tijela: predsjedavajući, zapisničar, Komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika – ZA
2. Usvajanje izvoda Zapisnika sa prethodne 17. redovne sjednice Skupštine akcionara – ZA
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2013. godinu – ZA
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2013. godinu – ZA
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu pokrića gubitka – ZA
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2013. godinu – ZA
7. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara – ZA
8. Informacija o trenutnoj situaciji u preduzeću.